O Fundacji

Fundacja Akademii Medycznej we Wrocławiu

Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
została założona w 1992 r. i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, w Sądzie Gospodarczym XVI Wydziale Gospodarczym-Rejestrowym.
Działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 poz. 203 z 1991 r.) oraz w oparciu o postanowienia Statutu. (zobacz cały Statut)

Cele statutowe:
- udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia nadzorowanej przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
- wspomaganie badań naukowych prowadzonych przez placówki naukowe i badawcze UM oraz podmioty, dla których UM jest podmiotem tworzącym,
- wspomaganie działalności samorządu studenckiego i doktorantów UM w zakresie działalności naukowej, sportowej i społeczno-kulturalnej,
- poprawianie zaopatrzenia UM i podmiotów dla których UM jest podmiotem tworzącym w aparaturę naukową, diagnostyczną i terapeutyczną oraz środki lecznicze,
- pomoc w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji kadry naukowej, medycznej i administracji UM oraz podmiotów, dla których podmiotem tworzącym jest UM,
- wspomaganie działalności promującej UM.

Cele Fundacja realizuje przez:
- gromadzenie środków pieniężnych, rzeczowych, a także przez pomnażanie środków w drodze prowadzenia działalności gospodarczej;
- inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej;
- przekazywanie swoich przychodów pieniężnych i rzeczowych UM i SK zgodnie z planami Fundacji.

Organami Fundacji są:
- Rada Fundacji
- Zarząd Fundacji
- Komisja Rewizyjna

Fundacja prowadzi działalność w zakresie:
- diagnostyki medycznej (badania laboratoryjne i specjalistyczne)
- edukacyjnym (kursy przygotowawcze dla kandydatów na studia medyczne)
- naukowo-badawczym (m.in. testowanie leków)

W 1999 r. Fundacja powołała wyodrębnioną jednostkę gospodarczą - Wielospecjalistyczną Przychodnię Lekarską (NZOZ).

Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Mikulicza Radeckiego 5
50-345 Wrocław
tel. 071 784-11-84(85)
fax. 071 784-00-49
email: fundacjaum@fundacjaum.pl
NIP: 898-00-26-419

Konto Fundacji:
BZ WBK 4 O/WROCŁAW NR
10 1090 2503 0000 0006 3000 0423

Inspektor Ochrony Danych
Karol Jaśkiewicz, tel 602 194 620

Jak do nas dojechać:

Design by len